Yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb i bawb waeth beth fo’u hoedran, hil, anabledd, rhyw, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Rydym yn hyrwyddo ymagweddau cadarnhaol at wahaniaeth ac yn meithrin parch at bobl o bob cefndir diwylliannol. Sicrhawn fod pob unigolyn yn cael cyfle gymryd rhan ac yn aelod gwerthfawr o gymuned ein hysgol. Mae Cwricwlwm Ysgol Gyrmaeg Bro Teyrnon yn seiliedig ar werthoedd ac sy’n gyfrwng i hyrwyddo cydraddoldeb.

Mae gan yr ysgol bolisi cydraddoldeb a chynllun cydraddoldeb strategol.